Kartprodukter grundkarta och detaljplaner

ISY WinMap är programmet som slutanvändaren använder för att producera data. Oavsett om det är manuell digitalisering eller automatisk inläsning från fältdata så finns här alla de funktioner som man kan önska sig.

I ISY WinMap finns ett av GIS-marknadens mest kompletta uppsättning av konstruktionsfunktioner för att skapa och redigera geodata.

ISY WinMap har stöd för att ta fram vanliga kartprodukter som:

• Förrättningskarta
• Grundkarta/Primärkarta och detaljplaner
• Nybyggnadskarta
• Kartprodukter för webbvisning

Fältmätning och geodesi

Fältmätning har stöd för olika typer av fältmätningar:

• Koordinatobservationer
• Traditionella (polära) observationer
• GNSS-mätningar (t ex GPS)
• Avvägningar

När det kommer till hantering av fältdata så finns en geodesimodul som heter ISY WinMap Fältmätning med mätarkiv och flertalet funktioner för beräkning, utjämning, kontroll, analyser och dokumentation vid inläsning och export av fältdata.

Fältmätning körs precis som ISY WinMap i övrigt helt inom GeoMedia-programmet. Alla kontroller och visualiseringar av mätdata kan därför göras direkt i kartbilden.

Funktionalitet i det inbyggda systemet för fältmätning:

  • Mätarkiv där alla mätningar och metadata om dessa sparas.
  • Beräkning och utjämning av polära mätningar inkl. fri uppställning.
  • Omfattande redigeringsmöjligheter för omberäkningar.

Läsning och import

Externa geodata läses i GeoMedia-plattformen direkt in och transformeras utan att föregås av någon separat konvertering. Detta möjliggörs av GeoMedias dataserverteknologi. De flesta på marknaden förekommande lagringsformat såsom ESRI (Shape, Geodatabas och ArcInfo), MapInfo, AutoCad (dwg och dxf), MicroStation (dgn), SQL Server (med och utan Spatial), PostGIS, Oracle, Access, Raster, Text, KML, ODBC-data, WMS, WFS, WCS läses in via denna teknik. Fler format stöds.

Koordinattransformation sköts automatiskt i realtid mellan definierade koordinatsystem såsom SWEREF 99 18 00, SWEREF 99 TM, RT90 2,5 gon V, WGS 84. Behövs samband till lokala koordinat­system kan dessa också definieras. Det går även att låta GeoMedia utnyttja GTRANS för korrigering av restfel enligt kommuneens restfelsmodell. Naturligtvis sker även detta i realtid.

Då externt geodata visas inne i GeoMedia-plattformen så kan det sparas till skrivbara datakällor (Oracle, SQL Server, Access. PostGIS och WFS-T) eller exporteras till något externt format via olika export­funk­tioner som finns i systemet.

Export

Från ISY WinMap och GeoMedia kan geodata exporteras till bland annat: Shape, ArcGIS Geodatabas, MicroStation (V7 och V8 dgn), AutoCad (R14, 2000-2013 dwg och dxf(ASCII,binärt)), Oracle SQL Loader, SQL Server bulk loader, MapInfo MIF/MID, GML, KML, PDF, BMP, JPG, TIFF, GEOTIFF. Fler format stöds.

Transformering

I plattformen finns GeoMedias motor för koordinatsystemshantering och transformationer. Motorn är omfattande och finns tillgänglig i såväl produktionssystemet ISY WinMap som i webbtjänsteplattformen. Koordinatsystemsdefinitioner och transformationssamband finns definierade för en stor mängd referenssystem. Bland dessa märks naturligtvis SWEREF 99 (samtliga zoner), RT90 (samtliga zoner), WGS84 m fl.

Modellen för koordinatsystemsdefinitioner är mycket flexibel och tillåter egendefinierade koordinatsystem och transformationssamband. Som ett exempel på utökning av transformationsmotorn kan nämnas ett tillägg där Lantmäteriets GTrans kan nyttjas för koordinattransformation i farten. Denna utökning har tillkommit främst för att kunna utnyttja de restfelsmodeller som Lantmäteriet tagit fram för transformationer mellan lokala koordinatsystem och de rikstäckande geodetiska näten.

Paradigmet med transformation i farten (on-the-fly) gör det t ex möjligt att via plattformen exponera OGC-webtjänster i flera olika koordinatsystem med data lagrat i olika koordinatsystem.

3D-hantering

Inom GeoMedia-familjen finns flera produkter för hantering av 3D data i olika avseenden, såsom GeoMedia Terrain – terrängmodellering, GeoMedia Grid för gridanalyser och GeoMedia 3D för visualisering av analyser i 3D kombinerat med egna eller externa modeller (t.ex. från Skyline Terra Explorer).

Layout och utskrifter

Från ISY WinMap kan man göra enkla utskrifter direkt från kartfönstret. Det går också att göra mer avancerade kartprodukter med teckenförklaringar, stämplar, ramar, logotyper och andra marginal­anteckningar. Här finns alla tänkbara metoder för hur en karta och layout skall komponeras.

Profilbild för Daniel Lekberg
Daniel Lekberg
Produktansvarig