Tillgängliga autonoma transportsystem

Att designa autonoma transportsystem för människor med funktionsnedsättning istället för att i efterhand anpassa lösningarna är ett mål som inte bara gynnar specifika grupper i samhället utan ger fördelar till användare av framtidens transportsystem. 

Ett teknikskifte är på gång, det är nu vi har möjlighet att påverka framtidens autonom transportssytem. Nu har vi chansen att bygga bort befintliga hinder till självständigt resande och undvika att införa nya hinder.

Om vi designar framtidens transportsystem så att det blir tillgängligt för fler, enligt principen ”Design för alla”, uppnår vi stora vinster för såväl samhället som för många enskilda individer.

Att resa självständig är en utmaning för många grupper i samhället, exempelvis människor med syn- och rörelsenedsättningar. Att navigera till och från ett fordon eller att komma ombord på en buss kan vara utmaningar som stänger ute människor från dagens transportsystem. Tillgänglighet för dessa grupper är sällan en prioritet vid utformning av infrastruktur – vilket Norconsult Astando vill förändra.

Om vi designar framtidens transportsystem så att det blir tillgängligt för fler, enligt principen ”Design för alla”, uppnår vi stora vinster för såväl samhället som för många enskilda individer. Inriktningen är att identifiera och bygga bort befintliga hinder till resande och undvika att bygga in nya hinder i nya lösningar.

Hur arbetar Astando med dessa frågor?

Under 2017 genomförde vi förstudien Autonoma fordon för ökad tillgänglighet? inom Drive Sweden tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och RISE. Med förankring från medlemmar från Synskadades Riksförbund och DHR har det identifierats på vilka sätt autonoma fordon och stödjande kringtjänster kan skapa nytta för människor med syn- eller rörelsenedsättning. Berättelser har samlats i en kundresa och en modell har utvecklats för att kunna beräkna nytta för en utvald behovsgrupp. Samtliga resultat från projektet finns tillgängliga på Drive Swedens projektsida.

 

Customer journey map (kundresa) som återberättar hur personer med synnedsättningar och rörelsehinder upplever dagens resande och som även presenterar hur en fiktiv resa med tillgängliga autonoma fordon skulle kunna se ut.

Under 2018 har vi arbetat tillsammans med ett konsortium för att identifiera behov och möjliga lösningar i syfte att underlätta resande till vården. Genom bland annat workshopar med såväl användare som berörda verksamheter och tillgänglighetbesök till autonoma bussprojekt har vi förtydligat hur autonoma bussar har potential att reducera svårigheter att ta sig från kollektivtrafik till den viktiga samhällsfunktionen, så kallade ”last-mile” eller sista metrarna resor.

För att nya autonoma transportlösningar ska fungera för alla krävs att man beakta följande faktorer:

  • Utformning av fordon
  • Stödjande kringtjänster (både digitala och fysiska tjänster)
  • Platsutformning

Det krävs fler förbättringar inom dessa områden och många av dessa kan skapa nytta redan i dagens transportsystem.

Hur kan Astando stödja ert projekt?

Vi kan stödja planerings- och utvecklingsarbete i frågor som:

  • Modell för att beräkna nytta för utvalda resenärsgrupper – stödjer effekthemtagning
  • Stöd till eller utförande av åtgärdsvalsstudier
  • Nyttoanalyser
  • Kravställning inför upphandling av tillgängliga autonoma transportlösningar

Eller prata med oss om hur man kan bedriva innovationsprojekt kring autonoma fordon och tillgänglighet. Vi är vana med att designa och leda workshopar inom detta område.

Föreläsning

Steve Cook har en uppskattad föreläsning om möjligheterna med autonoma fordon för ökade tillgänglighet. Föreläsningen passar för behovsgrupper, för teknikutvecklare och för offentliga verksamheter och tar upp möjligheterna med autonoma fordon, hur visionen om det självkörande fordonet skiljer sig mellan olika behovsgrupper, hur man behöver arbeta med frågan om universell utformning och när man kan beräknas få autonoma fordon i olika situationer.

För att boka en föreläsning kontakta Steve, se kontaktuppgifter nedan.

Profilbild för Steve Cook
Steve Cook
Innovationsledare