Digitala gång- och cykelvägnät

Vilken väg tar barnen till skolan? Hur tar man sig enklast mellan två hållplatser? Kommer man fram i rullstol? Finns det genvägar för ambulansen? Hur lägger vi bäst upp färdvägar för hemtjänsten?

Ett digitaliserat gångnät som ansluter till befintliga vägnät i kommunen skapar förutsättningar för att leverera nya spännande tjänster till kommunens verksamheter och invånare.

Tillgänglighet, service och effektivitet ökar när också gångnät och cykelvägar finns med i kommunens geografiska databaser. Näten kan lagras och redigeras i ISY Road och därigenom även levereras till NVDB!

Vi producerar och levererar digitala gång- och cykelvägnät (GC-nät) till er kommunala vägdatabas och/eller till NVDB. Leveransen av gångnätet till NVDB sker i XML-format, är komplett och kräver ingen ytterligare bearbetning.

Digitalisera era gång- och cykelvägar

När vi digitaliserar gång- och cykelvägnät i din kommun utgår vi från befintligt kommunalt kartmaterial och ortofoton. Produktionen inleds med att allt tillgängligt material sammanställs och sätts upp i vår egen produktionsmiljö. "Färska" ortofoton med hög upplösning är mycket viktiga för att digitaliseringen ska bli av hög kvalitet. Allt övrigt underlag såsom baskartor, cykelkartor etc., utgör stöd vid digitaliseringen.

När din kommun beställer ett digitaliserat GC-nät från Norconsult Astando får du på kort tid, en produkt som är klar att använda. Den är konsekvent digitaliserad med likvärdig kvalitet över hela kommunen. Kommunen har till en lägre kostnad än om det skulle göras med egen personal snabbt fått tillgång till en bruksfärdig databas.

Astando kan tillsammans med sina underleverantörer producera digitala gång- och cykelvägnät med hög kvalitet. Genom att skapa egna väglänkar även för GC-vägar kan tilläggsinformation kopplas till GC-vägarna – säker skolväg, upplyst gångstråk, farbar för ambulans är exempel på sådan information. För att beräkna närmaste, snabbaste eller säkraste väg för en fotgängare eller cyklist måste GC-vägarna vara digitaliserade så att gång- och cykelvägslänkar är helt åtskilda från väglänkar där fordonstrafik normalt är tillåten.

Norconsult Astando är experter på digitala vägnät och vägnätsrelaterad information och hur dessa kan användas ur ett kommunperspektiv.

GC-nätets innehåll

Det digitala GC-nätet innehåller, förutom noggranna geometriska data, information om GC-länkens klass, vad den tillåter för trafik samt företeelser som kan utgöra hinder eller faror, såsom korsningar, trappor m.m. Uppbyggnaden följer NVDB:s regler och dataproduktspecifikationer.

 

Varför digitala gång- och cykelvägnät?

  • Gångtrafik utgör en väsentlig del av den kommunala trafikmiljön.
  • Möjliggör planering av färdvägar för gångtrafikanter och stöd till utsatta grupper i samhället.
  • Skapar förutsättningar för nya tjänster till kommunens verksamheter och invånare.
  • Utökar det digitala vägnätet med separat gångnät inklusive trottoarer, övergångsställen, gångbanor m.m.
  • Ökar nyttan med ISY Road-satsningen i kommunen.

Användningsområden ökad tillgänglighet

För äldre och personer med funktionsnedsättningar ger digitaliserade GC-vägar nya möjligheter till att använda hjälpmedel för att öka tillgängligheten.

Ett navigeringshjälpmedel som utnyttjar ett digitaliserat GC-nätet kan ge användaren detaljerad guidning från start till mål, även via kollektivtrafik. Ett exempel på ett sådant stöd är e-Adept, som med hjälp av mobiltelefon, GPS och stegräknare beräknar och presenterar lämpliga och säkra gångrutter.

För personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan navigerings- och larmfunktion innebära större frihet och mindre beroende av övervakande personal.

Skolväg

Att kunna erbjuda en god och känd skolväg för framför allt yngre skolbarn är en viktig service som kommunen kan erbjuda sina skolbarnsfamiljer. När gång- och cykelvägar är kända och dokumenterade blir det lättare att anvisa skolvägar som undviker bilvägar i möjligaste mån.

När vägnät och GC-vägnät kombineras med trafikstatistik finns det också möjlighet att beräkna säkraste skolvägen.

Hemtjänst

Den kommunala hemtjänstens medarbetare är mycket beroende av att kunna färdas snabbt mellan sina kunder. Med tillgång till ett heltäckande GC-nät kan restider och resvägar optimeras. Bättre planeringsverktyg för arbetsledare och möjlighet till överfallslarm för anställda förbättrar arbetsmiljön.

Turism

Även den tillfälliga besökaren har stor nytta av att kunna planera sitt besök utifrån promenadvägarna. Kanske har din stad historiska stråk, evenemangsleder och annat som är lätt att hitta till, men hur når man de små, undangömda pärlorna? Hur ska man lägga upp sin rutt så att man inte bara hittar till muséet, utan också får ut så mycket som möjligt av promenaden dit?

Profilbild för Elisabeth Harsanji
Elisabeth Harsanji
Senior Project Manager