Reseplanerare för alla hos Västtrafik

Några av oss på Norconsult Astandos Göteborgskontor har stöttat Västtrafik på beställarsidan i arbetet med att upphandla och införa en ny reseplanerare.

En ny reseplanerare behövdes bland annat för att kunna ge bättre information om kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – vilka fordon som har låggolv och ramp, om det finns en rullstolsplats, m.m.

Transparent produktupphandling

Utifrån våra egna erfarenheter som leverantörer av IT-lösningar kunde vi skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt införande: grundat i Västtrafiks bild av resenärernas framtida behov och krav tog vi fram underlag för ett beslut om huruvida en ny reseplanerare behövde upphandlas. När ett sådant beslut sedan fattades, deltog vi i arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag. Fokus i det arbetet var bland annat att skapa en helt transparent utvärderingsmodell, vilket ställde höga krav på både teknisk- och funktionell kravställning och kännedom om marknaden. Vi utformade också upphandlingen för att stödja agila arbetssätt under införande

Agilt införande

Efter en framgångsrikt genomförd upphandling fick vi förtroendet att också delta i projektets införandefas. Vi arbetade i ett antal roller i det intensiva införandeprojektet: teknisk projektledare, produktägarrollen gentemot leverantören, testledare, dokumentationsansvarig och ansvarig för krav och indata kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

I införandeprojektet var vi också drivande i att arbeta agilt från beställarhåll, vilket uppskattades av både kund och leverantör. Indelning i täta delleveranser och en väldefinierad kommunikation kring krav och prioriteringar var några av de pusselbitar vi hämtade från agila metoder.

Hela vägen

I november 2011 lanserades den nya reseplaneraren, inom budget och tre månader tidigare än ursprungligt lagd tidplan. Astando har sedan dess arbetat i flera följdprojekt kring reseplaneraren, som alla har som mål att fler ska kunna resa i kollektivtrafiken. Ett överordnat mål är det man kallar "Hela resan", där kollektivtrafiken ska möjliggöra resande inte bara mellan hållplatser, utan från dörr till dörr. Det kan handla om tillgänglighetsanpassade gångvägar, säkra byten med ledsagning, anslutningsresor till närmsta resecentrum för boende på landsbygden. I detta är reseplaneraren en viktig pusselbit, där information om gångvägar, tillgänglighet till fordon, ledsagningstjänster och områdestrafikens utbud knyts ihop med den linjelagda trafiken och ger resor som fungerar – hela vägen.

Jenny Moche