Uppföljning av dispenskrav för malmtransporter

För att säkerställa att trafiken från gruvan i Kaunisvaara uppfyller Trafikverkets dispenskrav utvecklade Norconsult Astando ett webbaserat system där trafiken kan följas på en karta.

Med finansiering från bl.a. Vinnova startades hösten 2012 ett projekt för att lösa några av utmaningarna för järnmalmstransporterna. Mellan järnmalmsgruvan i Kaunisvaara och omlastningsstationen till malmbanan vid Pitkejärvi gick under en period, dygnet runt, tunga lastbilar som kontinuerligt skickade in uppgifter om sina positioner och andra data till Scanias fordonsportal.

När projektet startade lämnade en 90-tons lastbil Kaunisvaaragruvan var 12:e minut. Totalt blev det 31 lastbilar i trafik. Då vägarna i det aktuella området inte är byggda för så tung trafik ställdeTrafikverket ett antal krav för att ge transportören Cliffton dispens för malmtrafiken. Bland annat fick inte två fullastade fordon komma för nära inpå varandra, och möten på broar var inte tillåtet. Norconsult Astando utvecklade ett system som gav både Trafikverket och transportören Cliffton möjlighet att följa upp dessa krav.

Systemet utformades så att att aktuell fordonsinformation kunde hämtas direkt från fordonsportal. I Astandos webbgränssnitt presenterades fordonen med en tvåfärgad svans bakom sig där röd färg angav var bilarna var för 0-4 minuter sedan och orangegul färg var de var för 4-7 minuter sedan. Detta gav transportledningen möjlighet att se om något fordon började närma sig framförvarande fordon för mycket och de kunde då kontakta dem per radio för att justera trafiken. Att få lastbilarna att hålla en jämn takt, med få accelerationer och inbromsningar, ger förutom uppfyllnad av dispenskraven även stora besparingar för Cliffton i form av lägre bränslekostnader. Optimalt ska transporterna fungera som en skidlift där varje lastbil motsvarar ett ankare fäst på en vajer som går runt.

Tester med ett förarstöd genomfördes också. Syftet med förarstödet var att möjliggöra för förarna att själva att kontinuerligt anpassa sig mot framförvarande lastbil i kedjan. Även detta system utvecklades av Norconsult Astando. En utmaning var dock att hantera mobiltäckningen i området, som på vissa sträckor var obefintlig. Detta försvårar möjligheten att få igenom meddelanden från framförvarande lastbils förarstöd till bakomvarande med tillräckligt mycket information för att förarstödet ska kunna beräkna tidluckan kontinuerligt.

Löser man bara de vita fläckarna på täckningskartan längs transportvägen så att systemet kan skicka data till servern kontinuerligt kan detta bli ett väldigt bra instrument för att lösa liknande transportutmaningar.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig