• ISY Case Schakt och TA

  På startsidan har man överblick över samtliga ärenden och möjlighet att skapa egna snabbfilter, t ex visa alla pågående schakter eller ärenden som ligger som nya ansökningar. Systemet arbetar med kommunens egna bakgrundskartor och alla schakter ska ritas in mot kartan i ansökningsprocessen. Schaktytor kopplas då till närliggande adresspunkter med automatik vilket möjliggör att enkelt hitta ärenden genom att söka på gatunamn.

  Det finns en rad avancerade sökfunktioner som gör det enkelt att hitta ärenden mycket snabbt. Systemet ger också en god överblick över samtliga ärenden som hanteras i systemet.

  Ledningsägare och entreprenörer kan själva anmäla sig som användare i systemet och blir tilldelade lösenord för åtkomst till systemet. När en handläggare på kommunen placerat in personen i rätt grupp har de direkt tillgång till att skapa schakt och TA – ärenden i systemet. I ett enkelt formulär fyller de i alla uppgifter där obligatoriska uppgifter är markerade för att få en fullständig ansökan att hantera. Systemet skickar mail till sökanden om kommunen begär kompletteringar i ärendet och att det blivit beviljat. Under ärendets gång skickas också automatiskt mail till den som är ansvarig PL/beredare när det krävs att  de går in och hanterar händelser i systemet.

  Värden som ändras efter beviljande tänds upp för handläggaren som kan godkänna t ex en begäran om förlängning, eller avslå den. ISY Case hanterar TA-plans ärenden i en liknande ansökningsprocess som schaktärenden. I de fall TA-ärendet avser ett schaktarbete ska TA-ärendet länkas ihop med det schaktärende som är aktuellt. När ärendena är sammanlänkade är det möjligt att enkelt hoppa mellan dem.

  Från systemet kan man också länka ut information om pågående arbeten till kommunens hemsida som då automatiskt kan hållas uppdaterad om pågående arbeten i kommunen.

  I en tilläggsmodul till TA finns möjlighet att skapa skyltplan direkt i bakgrundskarta.

  • Rita ut TA-planens skyltar direkt mot bakgrundskarta.
  • Möjlighet att rita flera faser/etapper/skeden.
  • Spåra ändringar som görs ifall skyltar läggs till eller tas bort.
  • Markera arbetsområdet

   

  ISY Case använder kommunens egna WMS-tjänster för bakgrundskarta. Det är alltså möjligt att ta fram flera olika bakgrundskartor som ISY Case pekar mot. Vanligt är en översiktskarta, ortofoto och en mer detaljerad kartprodukt.

 • ISY Case Markupplåtelse

  I markupplåtelsemodulen registrerar man inkomna handlingar från Polisen. Platsen ritas ut i karta och det är möjligt att tända upp skikt för planerade schakt och TA-planeärenden för att se om det finns t ex schakt eller TA-ärenden planerat som kan krocka med en upplåtelse.

  Vi konfigurerar de kategorier er kommun arbetar med samt lägger in de taxor som ni använder i systemet i samband med att vi etablerar er i ISY Case. Det är möjligt att lägga till flera kategorier, typer och taxor i ett och samma ärende.

  Även markupplåtelseärenden kan skickas på remiss och filer samt foton kan sparas till ärendet. Vanligt är att man sparar polisansökan till ärendet. Om det finns tillhörande TA-plan är det möjligt att länka ihop det ärendet med Markupplåtelsen. Det finns i systemet färdiga mallar för svar samt avstyrkan. Dessa kan anpassas grafiskt för varje kommun.

  I kartan kan man visuellt se olika typer av ärenden och om det finns risk för att de kan krocka geografiskt.

  ISY Case använder kommunens egna WMS-tjänster för bakgrundskarta. Det är alltså möjligt att ta fram flera olika bakgrundskartor som ISY Case pekar mot. Vanligt är en översiktskarta, ortofoto och en mer detaljerad kartprodukt.

 • ISY Case Trafikföreskrift

  I Trafikföreskrift arbetar man med förpreparerade mallar som gör det enkelt att skapa en korrekt trafikföreskrift som levereras till RDT med BTR-information.

  Det är lätt att lägga till fraser för avvikelser samt tilläggsfraser för t ex tid. Dialogerna för att ange tider och dagslag är enkla och pedagogiska.

  Till ärendet kan man bifoga beskrivande texter om varför föreskriften tas, bilder och dokument som t ex bakomliggande utredning. 

  När ärendet sätts i status ”Föreslaget” visas den så som den kommer se ut beslutad. Den som är ansvarig för att ta beslut har också behörighet i systemet att ändra status till beslutad.

  Leverans till RDT

  När föreskriften sätts till status beslutad kommer den att skickas till RDT. Allt sker utan personliga e- legitimationer, istället har vi lagt ett kommun-certifikat på servern som identifierar kommunen vid leverans till RDT. Systemet skickar samtidigt iväg alla beslutade föreskrifter varje timme och först då får föreskriften sin betecking som tilldelas från RDT. Det medför att leveranssäkerheten är mycket hög då RDT kräver en obruten nummerföljd.

  ISY Case använder kommunens egna WMS-tjänster för bakgrundskarta. Det är alltså möjligt att ta fram flera olika bakgrundskartor som ISY Case pekar mot. Vanligt är en översiktskarta, ortofoto och en mer detaljerad kartprodukt.

 • ISY Case Felanmälan och Synpunkt

  Synpunkt är ett system för att hantera inkomna felanmälningar, frågor, synpunkter, medborgarförslag etc från allmänheten. Felanmälningar som registreras kan slussas vidare till Arbetsordersystemet för åtgärd om man har en extern entreprenör som sköter underhåll i kommunen. Allmänheten kan göra inrapporteringar via ett formulär som integreras på kommunens hemsida. Det går också att lagra länken till Synpunkt som en ”webbapp” på sin telefon.

  Synpunktsformuläret som allmänheten möter ser ut som vilket annat felanmälanformulär som helst med de kategorier som ska finnas med samt de ”ämnen” som ska kunna hanteras. Både kategorier och ämnen kan kommunen själv lägga in och förändra efter behov. Det finns också möjligheter att förutom en enkel punkt rita ytor, linjer och texter för att beskriva sitt ärende samt ladda upp bilder direkt från telefon eller senare från bildbibliotek.

  I ärendehanteringsdelen av systemet känner de som redan har ISY Case igen sig. Synpunkt dyker upp som ytterligare en verksamhet och i kartan kan man tända upp inrapporterade synpunkter tillsammans med planerade/pågående schakter, TA-planer, trafikföreskrifter, plogsvängar etc som redan finns registrerat i systemet. Det gör det särskilt lätt att besvara frågor som berör just de verksamheterna då svaret ofta syns direkt i kartan.

  Bilden ovan visar ett synpunktsärende i närheten av ett planerat grävningsarbete, där en medborgare frågar ”vad ska ske här, man har stängt av vår gata”. I kartan kan man se mellan vilka datum arbetet pågår och vilket företag som är ansvarigt.

  Användare i de befintliga verksamheterna kan enkelt bli tilldelade frågor som berör just deras verksamheter eftersom de redan är användare i systemet.

  Varje användare kan skapa sina egna ”Filter” som visar hur många ärenden som finns för varje kategori. Man skapar enkelt sina egna filter genom att göra en sökning och därefter spara den som sitt eget personliga filter t ex SP_xxx. Det gör att alla handläggare kan ha bevakning på ärenden som är tilldelade just dem genom att skapa ett filter ”Mina ärenden”.

  I systemet kan kommunen själva lägga in Kategorier och ämnesområden och när som helst ändra/lägga till sådana utan inblandning från oss som systemleverantör. Det är också möjligt att sätta upp vilken handläggare som ska vara huvudansvarig för varje kategori. Den handläggaren kan därefter fördela ett ärende till andra handläggare som ska arbeta med att besvara frågor mm från allmänheten.

  Det är den i kommunen som har administratörsrättighet i systemet som kan lägga till nya kategorier och ämnen att rapportera på.

  Att fördela ett ärende till en annan handläggare görs enkelt genom att bara ändra ansvarig handläggare. Systemet skickar automatiskt ett e-postmeddelande till den nya handläggaren som säger att denne fått ett ärende att hantera.

  Genom att enbart lägga upp felanmälan-kategorier och saker att felanmäla får man ett renodlat felanmälansystem och behöver inte fundera över hur synpunktshantering ska hanteras inom kommunen generellt.

  Om anmälaren har lämnat sina kontaktuppgifter kan handläggaren e-posta personen direkt från systemet och det loggas också datum och tid samt vad man skrev i sin återkoppling. Även andra noteringar och hantering av ärendet sparas i en ärendelogg som beskriver hur ett ärende hanterats.

  ISY Case använder kommunens egna WMS-tjänster för bakgrundskarta. Det är alltså möjligt att ta fram flera olika bakgrundskartor som ISY Case pekar mot. Vanligt är en översiktskarta, ortofoto och en mer detaljerad kartprodukt.

   

 • ISY Case Arbetsorder

  Med arbetsordermodulen kan du ta kontroll över alla arbeten som utförs av olika entreprenörer och följa upp varje kostnad som rapporteras på ärendet.

  Det är möjligt att ladda upp bilder på ärendet så att entreprenörerna kan dokumentera sina insatser, och handläggaren kan verifiera utförda arbeten utifrån foton i form av före- och efterbilder.

  Platsen markeras i karta och automatiskt fås adressplats för arbetet som lagras på ärendet. Med både adress och kartbild där felet ska finnas blir det lätt att hitta fram till objektet som ska lagas.

  Det finns möjlighet att lägga upp artiklar på ärendet med priser enligt kontrakt som entreprenören rapporterar in direkt på arbetet.

  När arbetet är godkänt vet bägge parter vilka belopp som skall faktureras. I modulen kan man ta ut alla upparbetade kostnader och jämföra med sin budget.

  Eftersom ISY Case är byggt i Responsiv design kan all återapportering ske i fält med mobiltelefon eller läsplatta.

  ISY Case använder kommunens egna WMS-tjänster för bakgrundskarta. Det är alltså möjligt att ta fram flera olika bakgrundskartor som ISY Case pekar mot. Vanligt är en översiktskarta, ortofoto och en mer detaljerad kartprodukt.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig