• ISY Road Nätredigering

  ISY Road hämtar automatiskt de senaste uppdateringarna från Trafikverkets Nationella Vägdatabas, NVDB, på daglig basis. I NVDB finns all digital information om Sveriges vägnät, bilvägar och cykelvägar. Här finns både geometriinformation och andra egenskaper såsom t.ex. hastighetsgränser, bredd, gatunamn och bärighet. Läs mer om NVDB.

  ISY Road innehåller verktyg för att kunna uppdatera kommunens vägnät och företeelser i NVDB utan behov av dyra och komplicerade CAD- eller GIS-verktyg. Redigeringsfunktionerna är specialanpassade för NVDB:s modell och ger ett bra och lättförståeligt stöd för redigering av vägnätet inklusive företeelser. Förändringarna synkroniseras sedan automatiskt med NVDB.

  Funktion för att lagra och hantera både gångnät och cykelnät. Vi erbjuder också ett konkurrenskraftigt paketpris för att digitalisera och ladda gång- och cykelnät.

 • ISY Road Gatuunderhåll

  ISY Road Gatuunderhåll är ett helt webbaserat och kartcentrerat verksamhetssystem tillgängligt för kommunens interna och externa användare som bygger på geografiska karttjänster enligt OGC-standarderna WMS och WFS. Karttjänsterna bygger på beprövad Open Source teknologi från GeoServer och OpenLayers. De olika karttjänsterna som används i systemet finns tillgängliga och kan integreras i kommunens ordinarie kart- och GIS-system. Omvänt kan kommunens egna WMS- och WFS-tjänster läggas in i systemets kartkonfiguration.

  Modulen bygger på en kombination av kommunens vägnätanknutna data och en ytgeometrimodell av vägens olika delytor. Ytmodellen utgår från modellen i Svensk Geoprocess tema Markanvändning Marktäcke

  Från vägnätsmodellen hämtas kommunens aktuella NVDB bil-, cykel och gångvägnät, inklusive dess företeelsekatalog. Genom att kombinera dessa datamängder erhålls både fördelarna med vägnätsanknytningen och dessutom vägytornas exakta representation och arealer.

  Systemet kan ta in skade- eller konditionsinventeringar av olika slag och använda dessa för en övergripande bedömning av underhållsläget i kommunen. Skadeparametrarna vägs också samman till en restlevnadstid för sektionen som kan användas för att göra olika underhållsscenarier. Tematisering av restlevnadstid och de olika skadeparametrarna görs med enkelt handgrepp i systemet. Skadeinventering kan även uppdateras direkt i systemet.

  konditiondinmätning

  Konditionsinmätning omsatt till restlevnadstider tematiserat i färgskala samt möjlighet att granska vägar där schaktarbeten finns registrerade.

  Genom scenariohanteraren kan man skapa olika beläggnings- eller underhållsscenarier för olika delar  av kommunen, olika tidsperioder eller olika uppdragstyper  inklusive planerade åtgärder med kostnader. Planerade åtgärder beräknas utifrån nyckeltal för olika åtgärder tillsammans med de valda gatuytornas sammanlagda arealer. Scenarierna kan sedan användas i budgetarbetet inför kommande period.

  Ett scenario skapas genom att göra urval baserat på en kombination av t ex distrikt, gatunamn, gatutyp eller restlevnadstid. Scenariot granskas sedan och kan kompletteras manuellt genom att lägga till eller ta bort delytor, både via enkla klick i kartan eller genom kompletterande urval. Summering av arealer och kostnader visas grupperat och aggregerat i olika valbara nivåer.

  Efter fastställande av plan för perioden delas arbetet upp i delprojekt som tilldelas till en eller flera av kommunens utförare. Projekt kan läggas ut som beläggningsuppdrag i ISY Case Gatuunderhållsdel. ISY Case innehåller alla grundfunktioner för effektiv kommunikation och uppföljning av en utförares arbeten. Beläggningsärenden tilldelas en utförare och planeras i tiden. Uppdraget avser delar av en eller flera gator med sina olika delytor tydligt beskrivna i kartdelen. Det finns möjlighet att begära in kalkylpriser för projektet av entreprenören som kan registrera beräknade mängder som summerar priser från inlagt kontrakt. Uppföljning görs i beläggningsarbetets olika stadier och kostnadsförs direkt av utföraren i systemet och avvikelser från budget kan synliggöras.

  Genom att följa upp utförda arbeten mot planering (gällande scenarier) får man direkt en bra och effektiv budgetuppföljning. När arbeten är utförda återförs information till ISY Road som uppdateras med de nya restlevnadstider och kostnader för att förbättra de nyckeltal som används.

 • ISY Road Trafikföreskrift

  ISY Road Trafikföreskrift utgår från det regelverk och mallar som Transportstyrelsen fastslagit. Genom webbgränssnittet får man ett bra stöd att enkelt skriva nya föreskrifter och publicera till Transportstyrelsens RDT-system. Publiceringen till RDT sker automatiskt från våra driftservrar utan krångel med kortläsare och certifikat. I kartfunktionen "ritar" man enkelt in läget för en föreskrift relativt det senast uppdaterade NVDB-vägnätet. ISY Road-Trafikföreskrift kan fås som fristående system eller som tilläggsmodul till ISY Road.

Profilbild för Magnus Jernberg
Magnus Jernberg
Säljansvarig